ملک برای جدید

فیلتر
بر اساس

آپارتمان ۱۵۰متری کلیدنخورده

1,400,000,000 تومان
3 اتاق سنگ حمام 150 متر
1,400,000,000 تومان
9,200,000 تومان / نوساز
3 تخت سنگ حمام 150 متر

واحد اداری لوکس در برج

830,000,000 تومان
2 اتاق تلفیقی حمام 63 متر
830,000,000 تومان
2 تخت تلفیقی حمام 63 متر

۱۱۰ متری ارکیده

880,000,000 تومان
2 اتاق دارد حمام 110 متر
880,000,000 تومان
8,000,000 تومان / آخر دیماه 97
2 تخت دارد حمام 110 متر

۱۴۸ متری استخر

1,258,000,000 تومان
3 اتاق دارد حمام 148 متر
1,258,000,000 تومان
8,500,000 تومان / چند ماه آینده
3 تخت دارد حمام 148 متر

۱۴۲ متری بالای مطهری

1,080,000,000 تومان
3 اتاق دارد حمام 142 متر
1,080,000,000 تومان
7,600 تومان / سند دارد
3 تخت دارد حمام 142 متر

آپارتمان ۸۰ متری بر بلوار امام رضا

320,000,000 تومان
2 اتاق سنگ حمام 80 متر
320,000,000 تومان
4,000,000 تومان / 4 سال
2 تخت سنگ حمام 80 متر
1,184,000,000 تومان
8,000,000 تومان / سند دار
3 تخت 148 متر

۱۰۳ متـری رو بـه آفتـاب

515,000,000 تومان
2 اتاق دارد حمام 103 متر
515,000,000 تومان
5,000,000 تومان / سند دارد
2 تخت دارد حمام 103 متر
550,000,000 تومان
6,470,000 تومان / در دست اقدام
2 تخت 85 متر

آپارتمان ۱۲۳ متری خوش نور

615,000,000 تومان
2 اتاق ندارد حمام 123 متر
615,000,000 تومان
5,000,000 تومان / سند دار
2 تخت ندارد حمام 123 متر

آپارتمان ۱۰۴ متری

888,000,000 تومان
2 اتاق ندارد حمام 104 متر
888,000,000 تومان
2 تخت ندارد حمام 104 متر

آپارتمان ۸۰ متری

380,000,000 تومان
2 اتاق ندارد حمام 80 متر
380,000,000 تومان
2 تخت ندارد حمام 80 متر
1 2