ملک برای جهانشهر

فیلتر
بر اساس

۸۸متر در جهانشهر غربی

748,000,000 تومان
2 اتاق سنگ حمام 88 متر
748,000,000 تومان
2 تخت سنگ حمام 88 متر

۱۵۰متر دربلوار ماهان

1,650,000,000 تومان
3 اتاق سنگ حمام 150 متر
1,650,000,000 تومان
3 تخت سنگ حمام 150 متر

۱۳۲ متـری جهانشهـر

1,122,000,000 تومان
2 اتاق سنگ حمام 132 متر
1,122,000,000 تومان
2 تخت سنگ حمام 132 متر