ملک برای جهانشهر

فیلتر
بر اساس

۱۳۲ متـری جهانشهـر

1,122,000,000 تومان
2 اتاق سنگ حمام 132 متر
1,122,000,000 تومان
2 تخت سنگ حمام 132 متر

۲۸۰ متر جهانشهر کسری شمالی

3,080,000,000 تومان
4 اتاق دارد حمام 280 متر
3,080,000,000 تومان
11,000,000 تومان / دارد
4 تخت دارد حمام 280 متر