ملک برای شهرک امام رضا

فیلتر
بر اساس

علیرضا حیدری املاک زیما

6 ماه
6 ماه

آپارتمان ۸۰ متری

380,000,000 تومان
2 اتاق ندارد حمام 80 متر

علیرضا حیدری املاک زیما

380,000,000 تومان
2 تخت ندارد حمام 80 متر

علیرضا حیدری املاک زیما

6 ماه
6 ماه

آپارتمان ۱۹۲ متری

1,248,000,000 تومان
3 اتاق دارد حمام 192 متر

علیرضا حیدری املاک زیما

1,248,000,000 تومان
6,500,000 تومان / سند دار
3 تخت دارد حمام 192 متر