ملک برای عظیمیه

فیلتر
بر اساس

۱۷۳ متـری گلستـان

1,490,000,000 تومان
3 اتاق سنگ حمام 173 متر
1,490,000,000 تومان
3 تخت سنگ حمام 173 متر

۱۱۹ متـری بالای اسبـی

1,200,000,000 تومان
2 اتاق سنگ حمام 119 متر
1,200,000,000 تومان
2 تخت سنگ حمام 119 متر

امین خسروی املاک زیما

6 ماه
6 ماه

آپارتمان ۱۵۰متری کلیدنخورده

1,400,000,000 تومان
3 اتاق سنگ حمام 150 متر

امین خسروی املاک زیما

1,400,000,000 تومان
9,200,000 تومان / نوساز
3 تخت سنگ حمام 150 متر

۱۵۰ متر عظیمیه دیوسالار طبقه ۲ نوساز

1,875,000,000 تومان
3 اتاق 150 متر
1,875,000,000 تومان
12,500,000 تومان / دارد
3 تخت 150 متر
6 ماه

۲۴۲ تجاری بر ۴۵ متری کاج

4,600,000,000 تومان
کامپوزیت حمام 242 متر
4,600,000,000 تومان
242 تومان / 7
کامپوزیت حمام 242 متر

۱۱۰ متری ارکیده

880,000,000 تومان
2 اتاق دارد حمام 110 متر
880,000,000 تومان
8,000,000 تومان / آخر دیماه 97
2 تخت دارد حمام 110 متر

۱۴۸ متری استخر

1,258,000,000 تومان
3 اتاق دارد حمام 148 متر
1,258,000,000 تومان
8,500,000 تومان / چند ماه آینده
3 تخت دارد حمام 148 متر

۱۵۰ متر عظیمیه دیوسالار طبقه ۲ نوساز

1,875,000,000 تومان
3 اتاق 150 متر
1,875,000,000 تومان
12,500,000 تومان / دارد
3 تخت 150 متر
1,184,000,000 تومان
8,000,000 تومان / سند دار
3 تخت 148 متر
550,000,000 تومان
6,470,000 تومان / در دست اقدام
2 تخت 85 متر
6 ماه

دفتر کار ۸۷ متری لوکس و با منظره شهر کرج

605,000,000 تومان
6 لاین حمام 87 متر
605,000,000 تومان
6,950,000 تومان / سند مسکونی
6 لاین حمام 87 متر
6 ماه

دفتر کار ۸۷ متری لوکس و با منظره شهر کرج

605,000,000 تومان
6 لاین حمام 87 متر
605,000,000 تومان
6,950,000 تومان / سند مسکونی
6 لاین حمام 87 متر
1 2