ملک برای گوهردشت

فیلتر
بر اساس
6 ماه

۱۰۲ متر تجاری در رستاخیز

3,000,000,000 تومان
102 متر
3,000,000,000 تومان
30,000,000 تومان / سند دار
102 متر

آپارتمان ۱۲۳ متری خوش نور

615,000,000 تومان
2 اتاق ندارد حمام 123 متر
615,000,000 تومان
5,000,000 تومان / سند دار
2 تخت ندارد حمام 123 متر

مهندس شرکا املاک زیما

6 ماه
6 ماه

۱۰۵ متر زیرزمین تجاری ، سند ملکیت

735,000,000 تومان
۰ حمام 105 متر

مهندس شرکا املاک زیما

735,000,000 تومان
7,000,000 تومان / تکبرگ ، تجاری ، ملکیت
۰ حمام 105 متر
7 ماه
7 ماه

دفتر کار لوکس

1,300,000,000 تومان / با پرداخت ۱میلیارد فی المجلس خرید شما انجام میشود
2 اتاق 1 حمام
1,300,000,000 تومان / با پرداخت ۱میلیارد فی المجلس خرید شما انجام میشود
2 تخت 1 حمام