ملک برای خرید

فیلتر
بر اساس

۱۷۳ متـری گلستـان

1,490,000,000 تومان
3 اتاق سنگ حمام 173 متر
1,490,000,000 تومان
3 تخت سنگ حمام 173 متر

۱۳۲ متـری جهانشهـر

1,122,000,000 تومان
2 اتاق سنگ حمام 132 متر
1,122,000,000 تومان
2 تخت سنگ حمام 132 متر

۱۱۹ متـری بالای اسبـی

1,200,000,000 تومان
2 اتاق سنگ حمام 119 متر
1,200,000,000 تومان
2 تخت سنگ حمام 119 متر

۱۰۲ متری سه خوابه خیلی خوش نقشه

400,000,000 تومان
3 اتاق آجر سه سانتی حمام 102 متر
400,000,000 تومان
3,950,000 تومان / 18
3 تخت آجر سه سانتی حمام 102 متر

آپارتمان ۱۵۰متری کلیدنخورده

1,400,000,000 تومان
3 اتاق سنگ حمام 150 متر
1,400,000,000 تومان
9,200,000 تومان / نوساز
3 تخت سنگ حمام 150 متر

واحد اداری ۱۵۵ متری اکازیون

900,000,000 تومان
3 اتاق شیشه حمام 155 متر
900,000,000 تومان
5,800,000 تومان
3 تخت شیشه حمام 155 متر

آپارتمان ۸۰ متری پارک شرافت خیابان بهار

420,000,000 تومان
2 اتاق سنگ حمام 80 متر
420,000,000 تومان
5,250,000 تومان / 12
2 تخت سنگ حمام 80 متر

واحد اداری لوکس در برج

830,000,000 تومان
2 اتاق تلفیقی حمام 63 متر
830,000,000 تومان
2 تخت تلفیقی حمام 63 متر

۱۵۰ متر عظیمیه دیوسالار طبقه ۲ نوساز

1,875,000,000 تومان
3 اتاق 150 متر
1,875,000,000 تومان
12,500,000 تومان / دارد
3 تخت 150 متر
5 ماه

۲۴۲ تجاری بر ۴۵ متری کاج

4,600,000,000 تومان
کامپوزیت حمام 242 متر
4,600,000,000 تومان
242 تومان / 7
کامپوزیت حمام 242 متر
5 ماه

۱۰۲ متر تجاری در رستاخیز

3,000,000,000 تومان
102 متر
3,000,000,000 تومان
30,000,000 تومان / سند دار
102 متر

۱۱۰ متری ارکیده

880,000,000 تومان
2 اتاق دارد حمام 110 متر
880,000,000 تومان
8,000,000 تومان / آخر دیماه 97
2 تخت دارد حمام 110 متر
1 2 3 4