ملک برای مغازه

فیلتر
بر اساس

۲۹۳متری مناسب نمایشگاه

45,000,000 تومان / 1500000000 رهن کامل
293 متر
45,000,000 تومان / 1500000000 رهن کامل
45,000,000 تومان / سنددار
293 متر