ملک برای اداری

فیلتر
بر اساس

واحد اداری ۱۵۵ متری اکازیون

900,000,000 تومان
3 اتاق شیشه حمام 155 متر
900,000,000 تومان
5,800,000 تومان
3 تخت شیشه حمام 155 متر

واحد اداری لوکس در برج

830,000,000 تومان
2 اتاق تلفیقی حمام 63 متر
830,000,000 تومان
2 تخت تلفیقی حمام 63 متر
5 ماه

دفتر کار ۸۷ متری لوکس و با منظره شهر کرج

605,000,000 تومان
6 لاین حمام 87 متر
605,000,000 تومان
6,950,000 تومان / سند مسکونی
6 لاین حمام 87 متر
5 ماه

دفتر کار ۸۷ متری لوکس و با منظره شهر کرج

605,000,000 تومان
6 لاین حمام 87 متر
605,000,000 تومان
6,950,000 تومان / سند مسکونی
6 لاین حمام 87 متر

۱۲۳متر اداری خیابان بهار

780,000,000 تومان
1 اتاق دارد حمام 123 متر
780,000,000 تومان
6,350,000 تومان / تکبرگ
1 تخت دارد حمام 123 متر

واحد ۶۶ متری اداری آزادگان

30,000,000 تومان
2 اتاق 1 حمام 66 متر
30,000,000 تومان
1,600,000 تومان / سند دار
2 تخت 1 حمام 66 متر

۷۰ متر اداری رو به بلوار

525,000,000 تومان
70 متر
525,000,000 تومان
7,500,000 تومان / تا برج ۱۲ سند آماده میشود
70 متر
6 ماه
6 ماه

اجاره واحد اداری ۱۷۵ متری

4,000,000 تومان
4 اتاق 1 حمام
4,000,000 تومان
50,000,000 تومان / رهن و اجاره تا حدودی قابل تبدیل
4 تخت 1 حمام
6 ماه
6 ماه

دفتر کار لوکس

1,300,000,000 تومان
2 اتاق 1 حمام
1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

واحد اداری ۹۲ متری

570,000,000 تومان
2 اتاق سنگ حمام 92 متر
570,000,000 تومان
6,200,000 تومان
2 تخت سنگ حمام 92 متر